June 2019

תקנון מבצע עם הגרלה נושאת פרסים, יוני 2019 – „רשת צמיגי ג‘נרל ישראל“

 1. כללי
  1. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם יתנהל מבצע עם הגרלה נושאת פרסים (להלן: „המבצע“) מטעם חברת חצב סחר (1993) בע“מ (להלן: „החברה“), משווקת „ג‘נרל Tires“ בפריסה ארצית.
  2. תקופת המבצע מיום 24.06.2019 ועד יום 07.08.2018 סה“כ 6.5 שבועות.
  3. עובדי החברה ובני משפחותיהם מקרבה ראשונה, יהיו מנועים מלהשתתף בחידון.
  4. בכל מקרה של אי התאמה ו/או סתירה בין הקבוע בתקנון זה, לבין כל פרסום ו/או מידע אחר יגברו הוראות תקנון זה.


 2. תיאור החידון
  1. משתתף אשר יחפוץ להשתתף בהגרלה, יכנס לאתר האינטרנט בו המבצע מפורסם ויפעל בהתאם לתנאים המפורטים להלן (במצטבר): /https://www.facebook.com/GeneralTireIsrael
   a. יתן לייק לאתר זה
   b. יתן תגובה לפוסט זה
   c. יאשר כי קרא את תקנון החידון וכי הוא מסכים לכל תנאיו;
  2. ההגרלה הינה חד פעמית, והמשתתף יהיה רשאי להכנס ולהשתתף פעמים רבות ללא הגבלה. מערכת איתור תתוכנת לזהות משתתפים שישתתפו אבל לא ימלאו אחר הכללים והם יפסלו.
  3. המשתתף יוכל להיכנס להגרלה ללא הגבלה ולזכות רק פעם אחת.
  4. מסירת פרטים שגויים, בין במתכוון ובין אם לאו, תביא לפסילת המשתתף.
  5. המשתתף מוותר על כל טענה ו/או דרישה ביחס לקביעת מערכת האיתור, אשר קביעתה תהיה סופית ומכרעת.
  6. להסרת ספק ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה תהיה רשאית לפסול משתתף ו/או זוכה בפרס, בכל מקרה של הפרת תנאי מתנאי התקנון ו/או מעשה מרמה ו/או התנהגות פוגענית כלפי החברה ו/או מי מטעמה ו/או כלפי משתתפים אחרים.
  7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההגרלה, כולה או חלקה, לקצר את תקופתה, וכן לשנות את מבנה ההגרלה, ואת הפרסים המוענקים במסגרתה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי החברה.


 3. קביעת המשתתפים הזוכים והפרסים
  1. מבין כל המשתתפים בהגרלה, אשר יענו על המבוקש בתנאי ההגרלה באתר, יוגרל הזוכה בפרס.
  2. ההגרלה תערך בסיום 6.5 שבועות בהם יערך המבצע, ותבוצע בפיקוח עורך דין מעוז אופיר, מרח‘ משכית 22 הרצליה ו/או בפיקוח מי מטעמו.
  3. ערך הזכייה הכולל, אשר תחולק לזוכה, יעמוד על סך של כ-20,000 ₪.
  4. סמוך לאחר קיום ההגרלה וקביעת הזוכה, תעביר החברה לזוכה הודעה בדבר זכייתו ותתאם עימו את המועד ואופן קבלת הפרס. הודעה כאמור יכול שתשלח באמצעות דוא“ל ו/או משלוח הודעת SMS ו/או ווטסאפ ו/או בכל אמצעי אחר שיקבע על ידי החברה. ככל שלא תתקבל תשובת המשתתף הזוכה, תוך 5 ימי עסקים, תהא רשאית החברה להעביר את הפרס לזוכה הבא בתור, הזוכה לא יהיה זכאי לפרס כלשהו והוא מוותר בזאת על דרישה ו/ או טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
  5. החברה תאפשר לזוכה לקבל את הפרס בתיאום כאמור, תוך 10 ימים ממועד מתן ההודעה, וככל שלא יאסף הפרס כאמור תהיה החברה רשאית לשלול את זכאות הזוכה לקבלת הפרס.


 4. תנאים הכרחיים להשתתפות ולזכיה (במצטבר)
  1. המשתתף יאשר כי קרא, הבין והסכים לכל תנאי תקנון זה.
  2. תנאי להשתתפות בחידון ולאפשרות זכיה בפרסים הוא כי המשתתף מעל גיל 18.
  3. פרטיו האישיים של המשתתף ימסרו לאחר יצירת קשר איתו, ויהיו תואמים לאלו שיוזנו על ידו באתר האינטרנט בו יתנהל המבצע.
  4. המשתתף הזוכה עשוי להידרש לחתום ולאשר כי קיבל את הפרס.
  5. החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטי המשתתף, לרבות אך לא רק, לשם צרכים עסקיים, משלוח הודעות דוא“ל, הודעות טלפוניות.
  6. החברה תהיה רשאית אך לא חייבת לפרסם את שמו של הזוכה וכן תמונתו באתר האינטרנט של החברה ו/או באמצעי תקשורת אחרים, והמשתתף הזוכה מעניק בזאת לחברה רשות לפרסום כאמור


 5. שונות
  1. החברה לא תהא חייבת בתשלום מס כלשהו. ככל שתחול חובת תשלום מס בגין הזכיה בפרס, זו תחול ותשולם על ידי המשתתף הזוכה.
  2. כל תקלה ו/או שיבוש ו/או כל אירוע אחר שאינם בשליטתה של החברה, לא ייחשבו כהפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או תרופה.
  3. תוצאות ההגרלה הינן סופיות ובכל שאלה או מחלוקת תהיה החלטת החברה ו/או עוה“ד המפקח סופית ומכרעת ותחייב את כל מי שמשתתף או מעורב בחידון.
  4. החברה ועוה“ד המפקח אינם נושאים באחריות כלשהי, בקשר עם הפרסים ומימושם ו/או לכל תוצאה או נזק, ישיר או עקיף מכל מין וסוג שהוא, הקשורים להשתתפות בהגרלה, לפרסים ו/או למימושם.
  5. בהשתתפותך בחידון, הינך מצהיר כי קראת והבנת את הוראות התקנון וכי הינך מסכים לכל האמור בו.
  6. סמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנובע מתקנון זה תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב יפו.
  7. כל שנכתב בלשון זכר יש לראות כנכון גם לגבי לשון נקבה וכל שנכתב בלשון יחיד כנכון גם לגבי לשון יחידה, ולהיפך.
  8. לבירורים ושאלות ניתן אל החברה באמצעות דוא“ל: office@hatzav.co.il


בהצלחה